Li-Fi / Wi-Fi

Li-Fi / Wi-Fi

ส่วนข้อแตกต่าง ระหว่าง Li-Fi กับ Wi-Fi ก็คงจะเป็นเรื่อง การรับส่งข้อมูลที่น่าจะถูกรบกวนและลดทอนที่น้อยกว่า และความปลอดภัยที่ดีกว่า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »