จน รวย

สุข ทุกข์

“จน” แปลว่า “มีน้อย” แต่ ไม่ได้ แปลว่า “ทุกข์” “รวย” แปลว่า “มีมาก” แต่ ไม่ได้ แปลว่า “สุข”

SHARE NOW