จน รวย

สุข ทุกข์

“จน” แปลว่า “มีน้อย” แต่ ไม่ได้ แปลว่า “ทุกข์” “รวย” แปลว่า “มีมาก” แต่ ไม่ได้ แปลว่า “สุข”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »