ความจริง 20 ข้อของชีวิต The 20 Truths of Life

 

ความจริง 20 ข้อของชีวิต The 20 Truths of Life

ความจริง 20 ข้อของชีวิต
The 20 Truths of Life

ความจริง 20 ข้อของชีวิต
The 20 Truths of Life

จากอมตะธรรม ประเทศไทย
From Amata Dhamma, Thailand
แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย เบญจวรรณ ภูมิแสน

1. หมอดูที่แม่นยำที่สุดในโลก คือ กฎแห่งกรรม
The most accurate fortune teller in the world is the Law of Karma.

2. พิธีสะเดาะเคราะห์แก้กรรม ที่ดีที่สุด คือ การสำนึกผิด และเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง
The best way to remove one’s bad fortune is to accept one’s guilt and change one’s behavior.

3. วิธีต่ออายุที่ได้ผลดีที่สุดในโลก คือ การละเว้นชีวิตผู้อื่น
The most effective way to prolong one’s life is to abstain from taking the lives of others.

4. วิธีเรียกทรัพย์ที่ดีที่สุดในโลก คือ การทำบุญให้ทาน
The best way to attract wealth is to perform meritorious deeds and give to those in need.

5. วิธีเสริมสวยที่ได้ผลดีที่สุด คือ รอยยิ้ม
A smile is the best makeup anyone can wear.

6. ความสุขที่ราคาถูกที่สุด คือ ช่างหัวมัน
The least expensive cost of happiness is to think “Who cares?” Let whoever think whatever.

7. ความดีที่ประเสริฐที่สุดในโลก คือ ความกตัญญูกตเวที
The most splendid virtue is showing gratitude to those who have done good to you.

8. การปลดปล่อยตัวเองที่เร็วที่สุด คือ การปล่อยวาง
The fastest way to release yourself from attachments is to just let go.

9. การทำลายคุณธรรมของตนที่เร็วที่สุด คือ การเห็นแก่ตัว
The most rapid way to destroy one’s moral principle is selfishness.

10. ความสูญเสียที่สาหัสที่สุด คือ การเอาเปรียบผู้อื่น
The most grievous loss is to take advantage of others.

11. บ่อที่ถมยากที่สุดในโลก คือ บ่อแห่งความโลภ
The most difficult well to fill is the well of greed.

12. ไฟที่ยากดับที่สุด คือ ไฟแห่งโทสะ
The fire that is most difficult to extinguish is the fire of wrath.

13. สิ่งที่ทำให้คนมัวเมายิ่งกว่าการดื่มสุราที่มีฤทธิ์แรงที่สุด คือ ความหลง
The intoxicant that is even more powerful than alcohol is delusion.

14. ความมืดที่จุดแสงไฟให้สว่างได้ยากที่สุดคือ กามคุณ
The darkness that is most difficult to light up is sensual desires.

15. ความงมงายที่ฝังแน่นที่สุดในโลก คือ อัตตา
The most deeply engraved credulity is one’s own ego.

16. ความผันผวนที่ยากคำนวนที่สุด คือ อนิจจัง
The hardest volatility to predict is impermanence.

17. ภัยพิบัติที่ร้ายแรงและยาวนานที่สุด คือ การเวียนว่ายตายเกิด
The most severe and endless catastrophe is being in the cycle of birth and death.

18. ความสุขอันยาวนานที่สุด คือ การหลุดพ้น
Everlasting happiness is nirvana.

19. สันติภาพที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดในโลก คือ การให้อภัย
The fastest way to make peace is to forgive.

20. ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือ ความคิดตนเอง
The scariest enemy is one’s own thought.

Translated into English by Benjawan Poomsan
สถาบันภาษา ไพบูลย์

SHARE NOW

Facebook Comments