คำทำนายและพุทธพยากรณ์

!!! อ่านให้จบนะครับ !!!

คำทำนายและพุทธพยากรณ์

คำทำนายและพุทธพยากรณ์

พระพุทธเจ้าบอกว่า ค.ศ. 2000 โลกจะไม่สลาย… พระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ได้ตลอด 5,000 ปี

*** บทความที่จะกล่าวถึงนี้ คัดลอกมาจากหนังสือที่พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ชื่อหนังสือว่า “คำทำนายและพุทธพยากรณ์”

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน…

คำพยากรณ์

“อานันทะ ดูก่อนอานนท์ก่อนกึ่งพุทธกาล 15 ปี จะเกิดการณ์ร้ายแรงจะมีการรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกัน ฝนเหล็กจะตกจากอากาศ ไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาผลาญประชาชนให้พินาศ จะมีการล้มตาย ซึ่งกันและกันเป็นอันมาก แต่ว่าดูก่อนอานนท์ก่อนกึ่งพุทธกาล 15 ปี จะถือว่าเป็นการณ์ร้ายแรงหาได้ไม่ ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้ว

อานันทะ ดูก่อนอานนท์ จะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนกึ่งพุทธกาลมาก ยักษ์นอกพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายจะล้มตายกันฝ่ายละมากๆ สมณะ ชี พราหมณ์ จะล้มตาย จะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงจะเลิกรากัน สำหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกัน แต่ไม่ร้ายแรงนัก”

พระพุทธเจ้าบอกว่า ค.ศ. 2000 โลกจะไม่สลาย… พระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ได้ตลอด 5,000 ปี ทรงตรัสชี้ว่า เขตประเทศต่อไปนี้ จะเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากจะสามารถทรงพระพุทธศาสนาครบ 5,000 ปีนี้หมายถึง ประเทศไทย…

ถ้า สงครามใหญ่เกิดขึ้น คนไทยจะมีความมั่นคงในพุทธศาสนามากขึ้น ในเมื่อเห็นการสูญเสียความตายเกิดขึ้น ความทุกข์ก็มากขึ้น จิตใจก็เริ่มเป็นกุศล เวลานั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนก็จะมีความมั่นคงในพุทธศาสนามากขึ้น เพราะกลัวตาย…

สำหรับท่านนักปฏิบัติที่เจริญสมาธิจิตก็จะเร่งรัด ตัวเอง กำลังใจก็จะมีสมาธิในที่สุดอภิญญาก็จะเกิด ในเมื่ออภิญญาเกิด ก็จะใช้ผลของอภิญญาและญาณต่างๆที่ได้จาก สมาธิและวิปัสสนาญาณเอามาช่วยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความสุขปลอดภัย ขอให้ทุกท่านยอมรับนับถือความดี ของพระพุทธเจ้าที่มีให้ไว้ คือ

1. สังคหวัตถุ 4 ได้แก่

1.1 ทาน การให้ ให้มีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน สร้างความรักเข้า อย่าสร้างศัตรู
1.2 ปิยวาจา พูดดีพูดให้คนที่รับฟังมีความสุข เขาจะรักเรา เราก็จะมีความสุข
1.3 อัตถจริยา ช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกัน
1.4 สมานัตตตา ไม่ถือตัวไม่ถือตน

2. พรหมวิหาร 4 ได้แก่

2.1 เมตตา ความรัก
2.2 กรุณา ความสงสาร
2.3 มุทิตา มีจิตอ่อนโยน เห็นใครได้ดีก็ยินดีด้วย
2.4 อุเบกขา วางเฉยเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นไม่ดิ้นรน ยอมรับตามความเป็นจริง

จง อย่าประมาทในชีวิต จงทรงจิตของท่านให้มีความมั่นคงในคุณพระรัตนตรัย 3 ประการ คือ คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีจิตยึด พระพุทธคุณ ให้ภาวนา “พุทโธ”

ก่อนจะหลับให้กำหนดการเข้าออกของลมหาย ใจ หายใจเข้านึกว่า “พุท” หายใจออกนึกว่า “โธ” และเวลาตื่นนอนใหม่ๆทำแบบนี้เป็นปกติ เวลาที่ยังตื่นอยู่ถ้าคิดขึ้นมาได้เมื่อไรก็ทำใจให้นึกถึงคาวมดีขององค์พระ สัมมาสัมพุทธเจ้า ภาวนาว่า “พุทโธ” เป็นปกติอย่างนี้ได้ชื่อว่า เป็นผู้เข้าไตรสรณคมน์ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ จิตของท่านจะทรงสมาธิ อำนาจบารมีของพระพุทธเจ้าจะทำจิตใจของท่านให้เยือกเย็นมีความสุข อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายก็จะพ้นภัยด้วยอำนาจของพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ

ถ้าจิตของเราไม่นิยมในขันธ์ 5 หรือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา จิตเราเกาะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่น ท่านจะพ้นจากกิเลส จะเข้าถึง พระนิพพานได้…

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง

สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง

การเตรียมตัวรับมือภัยธรรมชาติครั้งใหญ่

 1. ก่อนการเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ 15 วันโลกจะเอียงก้มหัวให้ดวงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลให้น้ำแข็งจากขั้วโลกเหนือละลาย จะนำไปสู่คลื่นยักษ์ถาโถมเข้าสู่แผ่นดิน (ปัจจุบันเกิดขึ้นแล้ว)

2. เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เป็นเวลา 49 วัน ในระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน

3. ฝนตกครั้งใหญ่ทั่วโลก (ระยะชำระล้างเป็นเวลา 7 วัน)

***ระยะเวลาการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงของโลก รวมแล้วมีระยะเวลาทั้งสิ้น 56 วัน

ใน 3 วันแรกจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ที่ทวีปเอเชีย ในประเทศที่เป็นอริต่อกัน

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

1. เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่

2. พายุถล่ม

3. แผ่นดินแยกและแผ่นดินไหว

4. ภูเขาไฟระเบิด (จังหวัดทางภาคกลาง 2 ลูก ภาคเหนือตอนล่าง 3 ลูก อีกทั้งที่จังหวัดราชบุรี น่าน แพร่ อ.ร้องกวาง)

5. คลื่นยักษ์จากทะเล

6. โรคระบาดที่สุดจะเยียวยา ได้แก่ VIRUSTERIA, อหิวาตกโรคพันธุ์ใหม่ ผู้ที่ได้รับเชื้อจะเสียชีวิตทันทีภายใน 6 วัน

7. คลื่นเสียงที่รุนแรง ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตยังไม่เคยได้ยินเสียงที่ดังขนาดนั้นมาก่อน

8. อดอยากขาดแคลนอาหาร

การเตรียมตัวเตรียมปัจจัยเพื่อตนเองและสมาชิกในครอบครัว

1. เตรียมอาหารและน้ำดื่มไว้ที่บ้านอย่างน้อย 3-6 เดือน

2. เครื่องนุ่งห่มเพื่อความอบอุ่นของร่างกาย ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋าน้ำร้อน ผ้าห่ม ฯลฯ เพราะในช่วงเวลานั้นอากาศจะหนาวเย็นยะเยือกจับขั้วหัวใจ

3. เครื่องใช้ที่จำเป็น

4. ที่อยู่อาศัย

5. ยารักษาโรค

6. ด่างทับทิมและคารามายล์ (จำเป็นมาก) ห้ามกินอาหารที่ไม่ได้ล้างด้วยด่างทับทิม เพราะจะมีทั้งเชื้อโรคและสารกัมมันตรังสี ส่วนคารามายล์จะมีไว้รักษาโรคทางผิวหนังที่ดูเหมือนจะยากต่อการรักษา แต่เมื่อทาคารามายล์แล้วจะหายได้อย่างน่าอัศจรรย์

7. ยานพาหนะ เช่น เรือ เสื้อชูชีพ

8. เครื่องช่วยชีวิต

9. แสงสว่าง เช่น เทียน ตะเกียงเจ้าพายุ (เวลานั้นท้องฟ้าจะมืดมิด, 7 วัน = 1 ราตรี และจะมืดมิด 7 ราตรี หรือ 49 วัน ไฟฟ้าจะดับทั่วโลก)

10. เตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

การดูแลตัวเองในช่วงเวลาวิกฤติ

1. ห้ามออกนอกบ้านโดยเด็ดขาด ใครมาเคาะประตูบ้านก็ห้ามเปิดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นญาติสนิทหรือคนที่เรารู้จักก็ตาม

2. ห้ามตากฝน เพราะในฝนจะมีพิษ ทั้งเชื้อโรคและสารเคมีที่มนุษย์สร้างขึ้น

3. ห้ามลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องใช้ด่างทับทิมล้างทุกครั้ง

4. ห้ามเปิดประตูต้อนรับผู้อื่น เพราะช่วงเวลานั้นประตูมิติของโลกทั้งสามภพจะถูกเปิดเป็นครั้งแรก

*** ผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางจิตวิญญาณ ก็จะได้เห็นคนที่มาเยือน อาจเป็นผีเปรต ผีโขมด ที่เป็นเจ้ากรรมของเราจำแลงมาก็เป็นได้และห้ามอยากรู้อยากเห็นโดยเด็ดขาด

5. ห้ามกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด

6. ห้ามกินผักที่ยังไม่ได้แช่ด่างทับทิม

7. ฝึกการกินน้อย ถ่ายน้อย

8. ระวังอากาศที่หนาวเย็น

9. ระวังสัตว์ร้าย สัตว์มีพิษ เช่น งูพิษ จระเข้

10. ห้ามอยู่ตึกสูงเกิน 3 ชั้น เพราะตึกสูงเกิน 3 ชั้น จะพังทลายราบเป็นหน้ากลอง

การเตรียมจิตวิญญาณ

1. ชำระกรรมให้เบาบาง โดยหยุดโลภ โกรธ หลง ทำจิตให้สงบเบิกบาน เพราะวันนั้นจะมีผู้ที่เส้นโลหิตในสมองแตกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นต้องปล่อยวางทำจิตให้เป็นบวกจะช่วยได้มาก

2. มีสำนึกทางจิตวิญญาณ

3. ฝึกการละวาง

4. มีสติรู้ตัวตลอดเวลา

5. ฝึกการทำโฆษกรรมขออภัยต่อเจ้ากรรมนายเวร หรือผู้ที่เราล่วงละเมิด

การดูแลแก่นแท้ยามมีภัย

1. ได้ยินเสียงใดให้ละวางเสียงนั้น รู้เห็นสิ่งใดให้ละวางสิ่งนั้น ต้องไม่รับรู้ ไม่รับเห็น ไม่รู้ ไม่ชี้ ไม่ว่าจะได้ยินเสียงคนข้างบ้านร้องเพราะกำลังจะตาย หรือได้ยินเสียงใดที่น่ากลัว เมื่อได้ยินแล้วให้ผ่านเลยไป หากละวางไม่ได้จะเกิดอาการ “ตายก่อนตาย” (รู้ว่าตนเองจะต้องตายแน่ๆ หรือการตายทั้งเป็น)

2. ยอมรับให้ได้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องมีสติตลอดเวลา

3. อย่าอยู่นิ่งเฉย เพราะจะทำให้กลัวมากขึ้น ควรหากิจกรรมทำ เช่น อ่านหนังสือธรรมะ เพื่อให้จิตเป็นบวกเกิดความอิ่มเอิบ

4. สังเกตธรรมชาติก่อนนาทีวิกฤติจะเกิดขึ้น

ลางบอกเหตุก่อนเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ (ระยะ 2)

ท้อง ฟ้ามืดมิดผิดปกติ ใบไม้จะพลิกคว่ำพลิกหงายแลดูหดหู่ สัตว์ทั้งหลายจะไม่ปรากฏกายให้เห็น แต่ถ้ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านจะเห็นมันวิ่งลุกลี้ลุกลนผิดปกติหรือบางตัว จะนอนนิ่งน้ำตาซึม

เรื่องเวลาที่แน่นอนนั้น ขอบอกตามตรงว่าไม่ทราบ เพราะจริงๆแล้วน่าจะเกิดตั้งแต่ ค.ศ. 1999 ตามที่นอสตราดามุสทำนายเอาไว้ แต่เมื่อดูจากเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้ว ภัยธรรมชาติที่รุนแรงอย่างไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้ และจากคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์ต่างๆ คิดว่าจะเกิดภายใน 1-3 ปีนี้…

เป็น กรรมของสัตว์โลกนะ ครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกเอาไว้ว่าระบบจะเริ่มล้างมนุษย์ปลายปี 2547 (ทีแรกคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว จิตเกือบเผลอปรามาสครูบาอาจารย์) แล้วจะมีเหตุอื่นมาล้างเรื่อยๆ ด้วยระบบภัยพิบัติทางดิน น้ำ ลม ไฟ โรคระบาด และอุบัติภัยสงคราม และจะหนักขึ้นเรื่อยๆ จนพระจักรพรรดิลงมาภัยจึงจะสงบ

ต่อไปที่จะวิบัติหนักๆ ก็คือ ไต้หวัน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อเมริกา ฯลฯ เคยถามครูบาอาจารย์ว่าไม่มีใครเปลี่ยนได้เลยหรือ ท่านบอกว่า “ไม่ได้” ท่านว่า “ปูยีเว้าก็ปานพระเจ้าเว้านั่นแหละ ในโลกนี้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ เพราะกรรมของมนุษย์เป็นแบบนั้น”

สำหรับ เมืองไทย ต่อไปกรุงเทพฯ ก็มิใช่จะปลอดภัยเพราะฝ่ายรักษาภายในของ กทม. เริ่มถอนระบบออกไปมากแล้ว และต่อไปภาคใต้แทบจะไม่เหลือ จะเป็นเกาะเป็นแก่งทั้งหมด เราเข้าใจว่าภัยพิบัติในภาคใต้เป็นสัญญาณของยุคจักรพรรดิที่กำลังจะเริ่มต้น ที่จริงมีสัญญาณอย่างอื่นด้วย แต่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล เช่น เรื่องธาตุแก้วเจ็ดประการที่เริ่มเข้ามาสู่ระบบแล้ว และมีสิ่งของอื่นๆ อีกหลายอย่างที่กระจัดกระจายกันอยู่ในหลายประเทศ เป็นต้น

ผู้ที่ไม่ มีหน้าที่และเข้าไม่ถึงระบบธาตุเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ ถ้าใครมีจิตที่เอ็กซเรย์ธาตุได้ก็จะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร อย่างแก้วมังกรและแก้ววิเศษของเทวดาก็อาจเป็นของไร้ค่าในโลกมนุษย์เพราะ ความไม่รู้

ครูบาอาจารย์เคยเล่าว่า แค่นาคโก่งหลังขึ้นมามนุษย์ก็ตายเป็นเบือแล้ว ต่อไปบางที่ก็จะหายไปทั้งเกาะ นี่ยังไม่นับภัยพิบัติจากท้าวกกนาคแถวลพบุรีที่ในไม่ช้า (ช่วงท้ายๆ ของภัยพิบัติ) จะลุกขึ้นมา (ภายใน) เพื่อไปรอรับพระจักรพรรดิ ขณะที่ทหารลิง 18 กองพลที่เคยเฝ้ายักษ์ตนนี้อยู่ที่อื่น ครูบาอาจารย์ท่านว่ายักษ์กกนาคตนนี้มีพิษมาก แค่พลิกตัวพิษของยักษ์ก็จะทำให้เกิดโรคระบาดร้ายแรงได้ มนุษย์จะตายไปครึ่งโลก แต่คนที่มีศีลจะไม่เป็นไร

เราค่อนข้างมั่นใจ ว่าภายในปี 2560 ประเทศไทยจะได้เป็นมหาอำนาจ และไทยกับลาวจะรวมกันเป็นหนึ่ง (ประเทศเดียวกัน) ท่านไหนขยันหมั่นเพียร รักษาศีล ภาวนา ก็จะได้มีโอกาสอยู่ในยุคใหม่ต่อไป ส่วนท่านที่ยังไม่มีศีลธรรมพอก็คงจะต้องไปตามวิถีกรรมของตนเอง

ศาสนาอื่น ไม่มีเหลือ เมื่อถึงเวลาแล้วจะหนีตายมาพึ่งศาสนาพุทธกันหมด เท่าที่ทราบต่อไปมหาอำนาจอย่างเช่น อเมริกา อังกฤษ ฯลฯ จะต้องมาพึ่งพาไทย ศูนย์กลางโลก ศูนย์กลางศาสนาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งต่อไป ที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยจะเป็นใจกลางของโลก ใจกลางของศาสนา

ในยุค จักรพรรดิ ทั้งโลกจะถูกปกครองโดย 3 ร่มโพธิ์ศรีอัญญาสิทธิ์และอัญญาธรรม พระจักรพรรดิจะเป็นพระมหากษัตริย์ของโลก อย่างที่พวกยิวเขาคิดจะครองโลกกันนั้นไปไม่ถึงดวงดาวหรอก เพราะวิทยาศาสตร์ถึงทางตันแล้ว

 

เหตุที่เกิดในภาคใต้ ซึ่งเป็นเขตพระพุทธศาสนายังรุนแรงขนาดนี้ ต่อไปเหตุที่เกิดในเขตศาสนาอื่นๆนั้น จะรุนแรงกว่านี้มาก และความหายนะที่จะเกิดขึ้นนั้นจะรุนแรงมากด้วย

ถ้าหากศึกษาถึงเชื้อ ของจิตวิญญาณเดิมของการมาเกิด ก็จะเข้าใจว่าอย่างอิสลามและคริสต์นั้นเชื้อจิตวิญญาณเดิม หรือต้นธาตุของจิตวิญญาณของพวกนี้ เป็นพวกยักษ์ตระกูลต่างๆ ดังนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าพวกยักษ์นอกศาสนาเขาตีกันนั้น ก็พวกยักษ์เหล่านี้แหละที่มีปัญหา และพวกยักษ์เหล่านี้ก็มาเกิดมากในยุคนี้ ส่วนในเขตประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงจะเป็นเชื้อนาค เชื้อเทวดา เชื้อครุฑ ขึ้นอยู่กับชาติที่ทำบารมีมาเด่นๆ ว่าเคยทำบารมีในภพภูมิไหนมามาก ก็จะมีความเกี่ยวพันกันกับภพภูมิเหล่านั้น และเมื่อถึงเวลาก็จะเป็นการทำบารมีร่วมกันระหว่างภพภูมิ และบางครั้งการทำงานจากภายในก็จะส่งผลออกมาสู่ภายนอก แต่คนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นภายใน ที่เห็นก็คือผลที่แสดงออกมาภายนอก และพยายามอธิบายกันด้วยเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการรู้นอกแต่ไม่รู้ใน คล้ายๆกับวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายเหตุผลภายนอก แต่ไม่เข้าใจถึงกฏแห่งกรรม ซึ่งเป็นเหตุอยู่ภายใน เป็นต้น นี่คือรู้ไม่แจ้งในเรื่องนั้นๆ ก็เลยเกิดความ “ประมาท” ต่อไปจะมีพระจักรพรรดิเป็นผู้ครองโลก พระยาธรรมิกราชจะคล้ายกับพระสังฆราช และจะมีพระโพธิสัตว์อีกองค์หนึ่ง จะทำหน้าที่คล้ายกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งสามร่มโพธิ์ศรีก็คือ สามโพธิสัตว์ที่ลงมาทำหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนานั้นเอง และก็มีเหล่าอัญญาสิทธ์ อัญญาธรรม ที่ตามลงมาทำหน้าที่อีกจำนวนหนึ่ง บางคนก็รู้ตัวแล้ว บางคนก็อาจยังไม่รู้ตัวเอง ถึงเวลาแล้วก็คงจะได้เห็นว่าของจริงนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งบางท่านจะมีชื่อเสียงในหมู่เทพ เทวดา นาค ครุฑ กุมภัณฑ์ ฤๅษี มุนี ดาบส ฯลฯ พวกเขาเหล่านั้นก็รอยุคพระยาธรรมิกราช แต่พวกมนุษย์ไม่รู้จักเพราะท่านเหล่านี้จะอยู่เงียบๆและลี้ลับ ครูบาอาจารย์ท่านเคยเปรยๆให้ฟังว่า สำหรับผู้ทำบารมีเข้มข้นแล้วนั้น “ดังบ่ดี ดีบ่ดัง”

 

จากที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าสู่กันฟัง สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ไม่มีใครที่จะสามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมเป็นตัวกำหนด และยุคพระยาธรรมิกราชก็เป็นพุทธประเพณี เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกึ่งกลางพระพุทธศาสนา ในยุคของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ อย่างในยุคพระเวสสันดร (ซึ่งเป็นช่วงประมาณกึ่งกลางศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง) หลังจากพระเวสสันดรได้พรแปดประการจากพระอินทร์แล้ว หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดยุค พระยาธรรมิกราชหรือยุคพระจักรพรรดิขึ้น ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าลูกชายพระเวสสันดรจะเป็นพระจักรพรรดิในสมัยนั้น ในยุคร่วมสมัยในปัจจุบันนี้ มีบุคคลผู้หนึ่งทำทานบารมีจนได้พรแปดประการจากพระอินทร์แล้วเช่นกัน ก็พอจะอนุมานได้ว่ายุคพระยาธรรมิกราชนั้นใกล้เข้ามาปลายจมูกแล้ว

 

ใครที่ คิดจะทำบุญกุศลอะไรก็ให้รีบทำ หากเมื่อใดที่ผู้ที่เขาได้พรพระอินทร์ เขาทำอธิฐานบารมีเพื่อดูแลพระศาสนา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรารถนาพุทธภูมิ) ระบบที่เขาทำหน้าที่ภายในเขาก็จะทำงานตามลำดับ เมื่อถึงตอนนั้นจะเห็นคุณค่าของศีลธรรม ของศีลห้า ศีลแปด ของบุญบารมีที่แต่ละท่านบำเพ็ญเพียรสั่งสมมา

 

ให้ลองนึกถึงเหตุการณ์ คลื่นยักษ์ในภาคใต้ดูว่า คลื่นยักษ์ขนาดไหนที่จะทำให้ด้ามขวานไทยเหลือเป็นเกาะเป็นแก่ง และคลื่นยักษ์ขนาดไหนที่จะสามารถทำให้เกาะขนาดประเทศไต้หวันหายวับไปได้ใน พริบตา เมื่อไหร่ก็ตามที่นาคใหญ่ทำงานจะสั่นสะเทือนไปทั้งโลก หากจะเทียบเหตุการณ์ในภาคใต้ที่ผ่านมาเป็นแค่นาคใหญ่โก่งหลังหรือสะดุ้ง เพียงเล็กน้อย ลองจินตนาการดูว่าหากพวกนาคบางพวกมีหน้าที่ทำฤทธิ์ เพื่อล้างพวกผู้มีศีลธรรมไม่เพียงพอสำหรับอยู่ยุคพระธรรม บนโลกนี้ก็จะเหลือคนไม่มากอย่างที่พระสูตรบอกไว้

 

รายละเอียดของมหันตภัยที่จะเกิดขึ้น

สถาน ที่แห่งแรกในประเทศไทยที่จะได้เผชิญกับลาวาร้อนจากไฟใต้โลก จะเกิดขึ้นจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดแรกในภาคอีสาน ตามรอยต่อของจังหวัดที่ติดกันเป็นแนวยาว เริ่มแรกจะมีลักษณะเป็นแนวแยกของแผ่นดินคดเคี้ยวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ธารโลหะร้อนจะไหลลามแผ่ออกไปเป็นบริเวณกว้างข้ามวันข้ามคืนติดต่อกัน จากนั้นพายุที่รุนแรงจะนำน้ำมาดับไฟ ก่อให้เกิดน้ำท่วมและโรคร้ายที่จะระบาดอย่างรุนแรงจนสุดที่จะเยียวยาได้ โดยเฉพาะอหิวาตกโรคสายพันธุ์ใหม่ที่มนุษย์เชื่อว่าได้กำจัดไปจากโลกนี้แล้ว แต่หารู้ไม่ว่ามันกำลังฟักตัวและจะมีฤทธิ์ร้ายแรงกว่าเดิม ซึ่งสามารถคร่าชีวิตผู้ที่รับเชื้อได้ในเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้น

 

ท้อง ฟ้ามืดมิด ฝนจะเริ่มตกหนักทั่วโลกอย่างไม่หยุดยั้ง น้ำเอ่อขึ้นเรื่อยๆจนเข้าท่วมแผ่นดินในหลายๆพื้นที่ พายุไซโคลนจะพัดกระหน่ำและจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 160 กม./ชั่วโมง พัดผ่านกรุงเทพฯ ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ตึกแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ใกล้กับสะพานกลางเก่ากลางใหม่ในย่าน ฝั่งธนบุรี จะพังทลายลงมาจากการโหมกระหน่ำและความบ้าคลั่งของลมพายุ มีผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 600 คน ในเวลาหลังจากนั้นไม่นานนักตึกสีขาวที่อยู่ริมแม่น้ำฝั่งตรงข้ามจะพังทลาย ตามลงมา ยอดตึกที่พังทลายจะแลเห็นโผล่เหนือน้ำให้เห็นเป็นอนุสรณ์ของคราบน้ำตา หลังคาบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงจะปลิวว่อน เสาไฟฟ้าจะล้มระเนระนาดด้วยความรุนแรงของลมพายุ ผนังตึกส่วนหนึ่งจะรูดลงมากองกับพื้น ลมพายุที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรง จะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงอย่างเหลือคณานับ

 

เทือก เขาตะนาวศรีในจังหวัดราชบุรีจะพังทลายลงมาเนื่องจากแผ่นดินไหวที่รุนแรง ซึ่งจะเปิดเผยให้เห็นถึงภูเขาไฟที่ซุกซ่อนอยู่ หลังจากนั้นไม่นานภูเขาไฟลูกแรกในประเทศไทยจะระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง เสียงดังกึกก้องกัมปนาทดังมาถึงกรุงเทพฯ ธารลาวาจะไหลลงไปยังฝั่งพม่า ไม่นานนักระเบิดลูกที่สองและลูกที่สามก็ตามมา ลูกที่สี่จะมีความรุนแรงอย่างถึงที่สุด ซึ่งจะสร้างความอำมหิตให้กับภาคเหนือและภาคอีสานต่อไป

 

– ณ บ้านกุดฉิม อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จะเกิดภูเขาไฟแห่งที่สองระเบิดขึ้น มีผู้เสียชีวิตประมาณ 500 คน

 

– ที่บ้านโพธิ์ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จะเกิดแผ่นดินไหวและมีลาวาร้อนจากภูเขาไฟไหลเคลื่อนตัวทำลายทุกสิ่งที่ขวาง หน้า มีผู้เสียชีวิตร่วมพันคน

 

– เกิดภูเขาไฟระเบิดในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างกะทันหัน จนยากที่ผู้คนในบริเวณนั้นจะตั้งตัวทัน และจะเกิดปรากฏการณ์แปลกประหลาดที่มีจำนวนเด็กและผู้หญิงเสียชีวิตมากกว่า ผู้ชาย

 

– จังหวัดตรัง เกาะทุกเกาะจะจมหายไปเนื่องจากลมพายุที่รุนแรง และทะเลคลั่งที่กลบกลืนหมู่เกาะให้หลับลึกไปอย่างรวดเร็ว

 

– สมุทรปราการ จะจมหายลงไปในท้องทะเลครึ่งเมืองอย่างถาวร เนื่องมาจากลมพายุที่โหมกระหน่ำบวกกับน้ำทะเลหนุนสูง น้ำจะท่วมอย่างรวดเร็วและมีสายน้ำเปลี่ยนทิศไหลผ่านเมืองอย่างน่าหวาดกลัว ผู้ที่รับบาดเจ็บจากหายนะครั้งนี้ จะถูกนำส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าชื่อดังในย่าน สำโรง และโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นประตูต้นทางของกระแสน้ำที่ไหลเปลี่ยนทิศ

 

แต่ก็เป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดของเมืองสมุทรปราการ

– เกาะสมุย จะถูกลบหายไปจากแผ่นที่โลก เนื่องจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและเกิดพายุ รวมทั้งคลื่นยักษ์ซัดกระหน่ำ จนกระทั่งเกาะทั้งเกาะจมลงหายลงไปในท้องทะเลอย่างไม่มีวันหวนกลับคืน

 

– เกิดแผ่นดินไหวที่ตัวเมืองบุรีรัมย์ เสียชีวิตทันที 53 คน ผู้บาดเจ็บที่เหลือจะเสียชีวิตอย่างมากมายในระหว่างทางไปโรงพยาบาล

 

– เกาะปันหยี จังหวัดพังงา เกิดน้ำท่วมสูงและพายุที่รุงแรงโหมกระหน่ำพัดเกาะหายสาบสูญอย่างถาวร ผู้คนเสียชีวิตทั้งเกาะ

 

– เขื่อนบางลาง จังหวัดนราธิวาส ถูกคลื่นจากทะเลซัดกระหน่ำจนกระทั่งเขื่อนแตก น้ำไหลทะลักเข้าท่วมแผ่นดิน รวมทั้งน้ำทะเลที่ถาโถมเข้าสู่แผ่นดินอย่างบ้าคลั่ง จนกระทั่งไม่มีนราธิวาสหลงเหลืออยู่ในแผ่นที่โลก

 

– บ้านหาดเล็ก จังหวัดตาก จะถูกคลื่นยักษ์ไซโคลนกระหน่ำ แผ่นดินหายไม่มีเหลือ

 

– ยะลา ถูกทะเลคลั่งโหมกระหน่ำ น้ำทะเลสูง แผ่นดินหาย เหลือเพียงเกาะเล็กๆเท่านั้น ที่จะมีชื่อเรียกใหม่ว่า เกาะยะลา

 

– จังหวัดสงขลา น้ำท่วมสูง เกาะทุกเกาะจมหายจะเหลือเพียงหาดใหญ่ บางส่วนที่น้ำจะไม่ท่วมถาวร

 

– ชลบุรี ชายฝั่งทะเลบางแสนถูกคลื่นยักษ์ 4-5 เมตร ซัดกระหน่ำอย่างรุนแรง จนกระทั่งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพังพินาศ แต่น้ำทะเลจะไม่ท่วมถาวร

 

– ฉะเชิงเทรา น้ำจะท่วมถึงสองฝั่งบางปะกง จนถึงฐานหลวงพ่อโสธร

 

– กระบี่ จะถูกพายุพัดกระหน่ำ ผืนดินทางตะวันออกจะหายไป ชาวประมงประมาณ 180 คน จะถูกกลืนหายไปในท้องทะเล

 

– ชุมพร จะเผชิญพายุฝนที่รุนแรง คลื่นจัด น้ำท่วมสูง ศาลกรมหลวงชุมพรจะเหลือไว้เป็นอนุสรณ์ให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์

 

– อุทยานภูริน นางย่อง สิมิลัน จังหวัดพังงา ถูกคลื่นยักษ์ซัดหาย

 

– ภูเก็ต ถูกพายุถล่มอย่างบ้าคลั่ง จนกระทั่งเกาะหายไปจากแผ่นที่โลก มีผู้เสียชีวิตทันทีประมาณ 40,000-60,000 คน

 

– นครศรีธรรมราช จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ มีผู้เสียชีวิตประมาณ 20,000 คน

 

– พังงา น้ำท่วม แผ่นดินจะถูกกลืนจมหายไปในท้องทะเล

– ปัตตานี ฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมทั้งจังหวัด แต่วัดช้างไห้ของหลวงปู่ทวดจะปลอดภัย รูปปั่นหลวงปู่ทวดจะแสดงปาฏิหาริย์ ลอยน้ำขวางกระแสน้ำเชี่ยว น้ำจะแห้ง วัดช้างไห้จะกลายเป็นเกาะกลางน้ำ

 

– เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จะพังทลาย กระแสน้ำที่เชี่ยวกราดจะทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า มีผู้เสียชีวิตทันทีประมาณ 200 คน

 

– เกิดภูเขาไฟระเบิดอย่างกึกก้องกัมปนาทที่จังหวัดอุตรดิตถ์

 

– กาญจนบุรี เขื่อนศรีนครินทร์ จะมีปัญหาน้ำไหลอ้อมเขื่อน ท่วมด้านล่างเสียหายบางส่วน รวมทั้งน้ำท่วมสูงแผ่นดินหายถาวรครึ่งจังหวัด

 

– จังหวัดนครราชสีมา เกิดน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติการณ์ กระแสน้ำจะท่วมสูงถึงฐานของอนุสาวรีย์ย่าโม

 

ทุก จังหวัดในประเทศไทยต่างก็ได้รับความบอบช้ำด้วยกันทั้งสิ้น จะมากน้อยต่างกันไป บริเวณใดที่มีผู้คนที่มีศีลธรรมอาศัยอยู่อาจได้รับการปกป้องบรรเทาภัย พิบัติให้เบาลงไปได้บ้าง…

 

ข้อมูลทุกอย่างที่กล่าวมานี้อาจเปลี่ยน แปลงได้ แต่ระดับความรุนแรงจะไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอน

ดังเช่น ภูเขาไฟที่กล่าวว่าจะเกิดในสถานที่หลายแห่งนั้น อาจเกิดระเบิดกึกก้องกัมปนาทรวมกันในสถานที่แห่งเดียว แต่จะมีความรุนแรงมากกว่าปกติ กล่าวคืออาจมีลาวาพุ่งสู่ท้องฟ้าสูงเป็นพิเศษถึง 6 กิโลเมตร เป็นต้น

เหตุการณ์ ต่างๆที่กล่าวมานั้น จะมีอยู่วันหนึ่งที่เหตุการณ์รุนแรงที่สุด คลื่นพลังมหาศาลจากจักรวาลจะกระแทกลงมายังโลก เป็นพลังงานที่เกิดจากลมพายุสุริยะอันเนื่องมาจากจุดดับบนดวงอาทิตย์จุดที่ 11 มนุษย์ทุกคนบนโลกจะได้พบกับเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัว บรรยากาศช่วงแรกๆจะรู้สึกหดหู่ เวิ้งว้าง ท้องฟ้าจะวังเวงพิกล หลังจากนั้นไม่นานนักลมจะแรงขึ้น แรงขึ้น เสียงฟ้าเสียงลมจะแผดเสียงกึกก้องดังที่สุด ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงที่ดังขนาดนี้มาก่อนในชีวิต เป็นเสียงของพญามัจจุราชที่พิพากษาโลกในด้านความเป็นมนุษย์ คนชั่วทุกคนจะถูกประหารชีวิตและตายอย่างทรมาน ไม่เว้นแม้แต่ผู้นำสังคม ผู้นำเศรษฐกิจ ผู้นำลัทธิ ฯลฯ ส่วนคนดีจะได้รับการยกเว้นเอาไว้ ให้ได้ทำความดีโดยไม่มีอุปสรรคต่อไป

 

ปลายปี พ.ศ. 2548 นี้ จะเกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งจะส่งผลให้มีคนตายจำนวนมหาศาล ส่วนผู้ที่รักษาศีล 5 ขึ้นไปจะรอด และอีก 5 ปีต่อไปน้ำจะท่วมภาคใต้ และจะร้ายแรงมากกว่าสึนามิหลายเท่า ผู้คนที่รอดชีวิตจำต้องเดินทางขึ้นเหนือเพื่อให้พ้นภัย โดยระหว่างทางจะพบกับคนนอนตายเกลื่อนกลาดจำนวนมาก

 

คนที่ไม่เคยเข้า วัดก็รีบเข้าวัดซะ ตอนนี้ยังทันรีบหาของดี วัตถุมงคลติดตัวไว้ แต่ถ้าเป็นคนมีศีลดีอยู่แล้วก็ยิ่งดี และสุดท้ายให้นั่งสมาธิ เพราะไม่มีสิ่งใดจะช่วยเราได้นอกจากสมาธิและผู้ปฏิบัติสมาธิที่ได้อภิญญา เรียกว่าอยู่ใกล้คนดีเข้าไว้ และปีหน้า (พ.ศ. 2549) พระศรีอารย์ ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตในตอนนี้ จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ (ท่านลงมาเกิดในคราวนี้ไม่ใช่จะมาเป็นพระพุทธเจ้า แต่เพื่อช่วยให้ผู้คนได้รอดพ้นจากเหตุการณ์อันเหลือที่มนุษย์จะรับมือได้ ไหวในครั้งนี้ เพื่อช่วยให้พ้นจากภัยสงครามครั้งมหึมา ที่จะทำให้มีคนตายมหาศาลที่กำลังจะเกิดขึ้น ท่านอาจจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ แต่ยังไม่แสดงตัวเท่านั้น)

 

หาก ท่านไม่แน่ใจว่าตัวท่านมีความดีพอที่จะรอดพ้นจากมหาภัยพิบัติครั้งนี้ละก็ ขอให้หาของดีติดตัวไว้เป็นอย่างดี หรือถ้าหาของดีไม่ได้จริงๆ ก็จงทำตัวของท่านให้เป็นคนดี เพื่อความดีจะรักษาตัวของท่านเอง หากท่านไม่เชื่อก็จงอย่าเพิ่งปฏิเสธ เช่น เชื้อโรคที่ตาเปล่าของเรามองไม่เห็น แต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามันไม่มี เพราะเรามีเครื่องมือ คือกล้องจุลทรรศน์ที่จะส่องเห็นแล้ว ส่วนเรื่องอย่างอื่นเช่นที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้า เครื่องมือที่จะเห็นก็มีแล้ว คือ การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ แต่อยู่ที่ท่านจะใช้เครื่องมือนั้นอย่างถูกต้องหรือไม่เท่านั้นเอง

 

ผู้ เขียนเคยอ่านหนังสือที่หลวงพ่อฤๅษีลิงดำท่านเขียนไว้ว่า อีกไม่กี่ร้อยปีจะมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งเดินทางจากทางเหนือมาบูรณะวัด ท่าซุง ขณะนี้วัดท่าซุงก็ยังเป็นปกติดี แสดงว่าหลังจากนี้ไม่นานนักคงต้องมีเหตุการณ์ที่ทำให้วัดท่าซุงร้าง ซึ่งปัจจุบันวัดท่าซุงยังมีคนไปทำบุญถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างไม่ขาดสาย แต่จะมีเหตุใดเล่าที่จะทำให้วัดร้างได้นอกจาก… (อาจจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างชาติอาหรับและอเมริกา ซึ่งเป็นชนวนให้เกิดอภิมหาสงครามครั้งใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบถึงประเทศไทยก็เป็นได้)

 

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ จงหมั่นทำดีเพื่อรักษาชีวิตรอดเทอญ.

 ในนิมิตบอกมาว่า อีกประมาณ 5 ปีจะเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (ปัจจุบันนี้เป็นปี พ.ศ. 2548)

แผ่น ดินไทยที่สาบสูญบริเวณที่หายถาวรทั้งแผ่นดิน นราธิวาส สตูล พังงา ภูเก็ต หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะทะเลตรัง ตราด เกาะช้าง หมู่เกาะทะเลตราด สมุย เกาะพงัน อ่างทอง ชะอำ บริเวณที่เหลือเพียงบางส่วน เเต่จะกลายเป็นเกาะเล็กๆ เกาะยะลา เกาะปัตตานี เกาะพัทลุง เกาะสิชล-ขนอม เกาะหัวหิน เกาะหาดทรายนี-ชุมพร บริเวณที่หายเป็นส่วนใหญ่จะเหลือเพียงบางส่วน ยะลา หาดใหญ่ พัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรปราการ อุบลราชธานี แผ่นดินริมนํ้าโขงตลอดเเนว กาญจนบุรี ฯลฯ

 

ประเทศไทย ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้เเก่ พื้นที่ในส่วนภาคกลาง อันเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ เเละบริเวณในส่วนภาคใต้ที่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 เกาะใหญ่ๆ ได้เเก่

 

1. ตั้งเเต่ชุมพรฝั่งตะวันตก ท่าเเซะ ระนอง สุราษฎร์ธานีฝั่งตะวันตก บริเวณด้านบนของอำเภอพนม อำเภอเทียนชา อำเภอบ้านนาเดิม นครศรีธรรมราชตอนบน ขนอม

2.บริเวณตั้งเเต่จังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราชที่ต่อเเดนกับกระบี่ด้านบนฉวาง ร่อนพิบูล ชะอวด จังหวัดตรังด้านตะวันออก นอกจากนี้ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่เกิดขึ้นมาใหม่อีกหลายเกาะ ได้เเก่ เกาะสัต** เกาะยะลา เกาะปัตตานี เกาะพัทลุง เกาะสิชล-ขนอม เกาะหัวหิน เกาะหาดทรายรี-ชุมพร บริเวณที่จะกลายเป็นพื้นดินติดกับทะเล ดินเเดนที่จะมีอาณาเขต ได้เเก่ สงขลาทางด้านตะวันตก ยะลาทางด้านตะวันออก หาดใหญ่ กระบี่ตอนบนด้านที่ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เเละด้านที่ติดกับจังหวัดพังงา ตอนกลางของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งเเต่ อำเภอพนม อำเภอเคียงซา จรดเขตจังหวัดกระบี่ ชุมพรด้านในท่าเเซะ ตอนล่างของเมืองประจวบคีรีขันธ์เเละ

ถนนเพชรเกษม ฝั่งตะวันออกตลอดเเนวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และถนนเพชรเกษม

– ถนนชลบุรี-ปากท่อ ช่วงสมุทรสงครามเเละสมุทรสาคร

 

– ตัวเมืองแปดริ้ว บ้านค่าย ปลวกเเดง จ.ระยอง ตัวเมืองจังหวัดจันทบุรี เเละตลาดท่าใหม่ของวังนํ้าเย็น จรดจังหวัดสระเเก้ว

– เหนือเขื่อนเขาเเหลมด้านตะวันออก

– กาญจนบุรี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร สกลนคร

– นครพนม เลย หนองคาย อำนาจเจริญ

– บ้านร่มเกล้า จังหวัดพิษณุโลก

– อุตรดิตถ์ ด้านที่ติดกับประเทศลาว น่าน ด้านตะวันออกตอนล่าง

– บ้านสบเมย จ.เเม่ฮ่องสอน

…ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะกลายเป็นชายฝั่งทะเล…

ประเทศไทย เป็นดินเเดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองรักษาไว้ ซึ่งจะได้รับการบอบชํ้าจากมหันตภัยธรรมชาติน้อยที่สุดในโลกเเละจะเป็นอู่ ข้าวอู่นํ้า ซึ่งมีความเจริญเป็นศูนย์กลางของโลกต่อไป

 

เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในต่างประเทศ เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกาถูกคลื่นยักษ์ที่มาพร้อมกับพายุไซโคลนกระหนํ่า ทั้งเกาะจะถูกลบหายไปจากเเผนที่โลก ฟิลิปปินส์ถูกไซโคลนกระเเทก ก่อนเกิดเหตุการณ์จะเเลเห็นนํ้าทะเลเป็นสีดำหม่นหมอง บรรยากาศหดหู่ เวิ้งว้าง ไม่นานนักพายุก่อตัวขึ้น พายุไซโคลนที่รุนเเรง ข้างล่างดูด ข้างบนตี กระเเทกจนกระทั่งเกาะทุกเกาะจมหายลงไปในทะเล

 

– ไอร์เเลนด์เหนือเเละใต้ อากาศหนาวจัดอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ในขณะเดียวกันจะถูกคลื่นยักษ์ซัดกระหนํ่าในขณะที่หนาวจัดนั่นเอง

 

– ฮ่องกงจะถูกทะเลคลั่ง นํ้าทะเลสูง ยามรุ่งเช้าชินจูงจะหายไปอย่างถาวร เกาะสนามบินแห่งใหม่จะถูกคลื่นตีแตกหายไปในทะเล ในบริเวณแถบนั้นจะเหลือเพียงเกาะเกาลูน และประเทศจีนบางส่วนเท่านั้น

 

– เกาะมาเก๊าเผชิญพายุฝนตกหนัก รวมทั้งคลื่นยักษ์โหมกระหน่ำจนกระทั่งเกาะทรุดเอียง น้ำทะเลขึ้นสูง ยามรุ่งเช้าหลังจากพายุสงบ จะเหลือเพียงโบสถ์แห่งหนึ่งกับบาทหลวงที่กำลังภาวนาเพียง 3 รูปเท่านั้น

 

– นิวซีแลนด์ถูกพายุโซนร้อนถล่ม ฝนที่ตกลงมาจะมีเม็ดโตเท่าลูกเห็บ น้ำท่วงสูง แต่เกาะจะไม่สูญหายถาวร

 

– สหรัฐอเมริกาจะถูกพายุที่รุนแรงถล่มอย่างหนักหน่วง พร้อมทั้งเกิดแผ่นดินไหวฉับพลัน 24 ริกเตอร์ เป็นระยะเวลานานถึง 8 ชั่วโมง ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้

 

– สหรัฐอเมริกาถูกแบ่งออกเป็นสองซีก กลายเป็นเกาะ 2 เกาะ นิวยอร์กจะทรุดลงเหลือเพียงบางส่วน นอกนั้นจะจมหายไปในท้องทะเลจนหมดสิ้น

 

– ตุรกีแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 16 ริกเตอร์

 

– คิวบาจมหายลงไปในใต้ทะเล (ห่างจากอเมริกา 10 นาที)

 

– เกาะสิงคโปร์หายไปจากแผ่นที่โลก เหมือนเช่นฟิลิปปินส์ จะเหลือเพียงเกาะเล็กๆในส่วนที่เคยเป็นยอดเขาของกรุงจากาตาร์เท่านั้น

 

– เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เกิดน้ำท่วมใหญ่ แม่น้ำกลายเป็นทะเล แผ่นดินซีกตะวันออกจะจมหายไปทั้งหมด เกาหลีใต้จะจมหายไป

 

– ประเทศญี่ปุ่นหายไปจากโลก

 

ก่อน เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ บรรยากาศจะเงียบงัน วังเวง หดหู่ เวิ้งว้าง มนุษย์จะเห็นเหตุการณ์ประหลาด เมฆสีเทาก้อนใหญ่ 2 ก้อนลอยเคลื่อนตัวเข้าหากัน แล้วชนกันแตกกระจายเป็นฝนเม็ดโตๆ ใต้ทะเลเกิดคลื่นไซโคลนขยายตัวพุ่งเข้าหาหมู่เกาะ จะกระแทกทุกเกาะเหมือนล้อมรั้ว เกาะทุกเกาะจะจมหายลงไปในทะเล

 

– ไต้หวันเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ตรงกลางเกาะถูกแบ่งออกเป็นสองซีก จากนั้นจะโดนคลื่นยักษ์กระหน่ำซ้ำเติม เกาะทั้งเกาะจมหายไป

 

– สหรัฐอเมริกา แผ่นดินถูกผ่ากลางหายสาบสูญไปหลายรัฐ กลายเป็นเกาะ 2 เกาะ

 

– เม็กซิโกบางส่วนกลายเป็นเกาะ

 

–         แคนาดาจะกลายเป็นหมู่เกาะใหญ่น้อยมากมาย

 

วิกฤติ การณ์เลวร้ายน่าหวาดหวั่นจะบังเกิดขึ้นทั่วโลก ความหวาดกลัวไม่จำเป็นต้องรับรู้ผ่านหน้าจอทีวี เพราะมนุษย์ทุกคนจะได้รับรู้รสชาติแห่งความกลัวตายกันทุกคน

มนุษย์ ที่รอดชีวิตไปได้ จะเข้าสู่ยุคใหม่ จะมีจิตใจที่ดีงาม และมีอายุขัยที่ยาวจนน่าประหลาดใจ มีอารยะธรรมเจริญก้าวหน้า โดยที่ไม่ได้สร้างเทคโนโลยีที่ก่อปัญหาให้กับโลกมากมายเช่นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนมนุษย์ต่างดาวได้ ซึ่งแม้แต่ปัจจุบันบางคนก็ไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงก็ตาม ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของโลก และเป็นประเทศแรกที่มีผู้สร้างยานอวกาศไปท่องจักรวาลได้เป็นแห่งเดียวของโลก โดยใช้พลังจิตในการขับเคลื่อน ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ให้เกิดพลังงาน ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของโลก ให้เสียหายเหมือนอย่างเช่นปัจจุบัน

นอกจากนี้ ต่อมไพนีลหรือตาที่ 3 ของมนุษย์จะถูกฟื้นฟูขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนสามารถเข้าถึงสภาวะนิพพานได้ง่ายขึ้นกว่าในอดีต ในระยะเวลาไม่นานนัก (ภายใน 6 ปี)

พระศรีอาริยเมตไตรจะเปิดเผยพระองค์ เพื่อปลอบประโลมสร้างขวัญกำลังใจให้กับมวลมนุษยชาติที่มีความบอบช้ำทางจิตใจ ซึ่งในขณะนี้พระองค์ท่านได้เสด็จลงมาบนโลกมนุษย์แล้ว กำลังเป็นสามเณรในพุทธศาสนา และพระองค์ได้มาปรากฏที่ประเทศไทยนี่เอง ดัง เช่นหลวงพ่อฤๅษีลิงดำท่านบอกว่า ใครบ้ามาลองภูมิท่าน ท่านก็แกล้งทำตัวเป็นคนบ้าตอบเสียเลย เพราะพวกมาลองของกับหลวงพ่อ พวกนี้พอพูดความจริงไม่ค่อยเชื่อ แต่พอโกหกคิดว่าเป็นเรื่องจริง

ขอตัดตอนบางส่วนจากคัมภีร์ใบลานอักขระธรรม ซึ่งได้ทำนายภัยพิบัติโลกไว้ดังนี้

พระ อินทร์ พรหม ยมราช ได้สั่งไว้ว่า ถ้าบุคคลใดรู้แล้วจงรีบร้อนบอกเล่าสู่กันฟัง หรือพิมพ์แจกจ่ายตามกำลังศรัทธา จะเกิดมหากุศลช่วยท่านให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง ถ้าบุคคลใดไม่เชื่อมั่นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะเกิดความเดือดร้อน ในปีจอนี้ ขึ้น 4 ค่ำ ผู้มีบุญจะลงมาเกิด พร้อมหนังสือใบลานฉบับนี้ ถ้าไม่มีอยู่ในบ้านเรือนบ้านช่องของผู้ใด จะมีพวกผีปีศาจร้ายเข้าทำลายอย่างแน่แท้ ในปีจอต่อปีกุนยามเดือนหงายจะเกิดมีงูพิษอยู่บนหัวกัดฉกให้ตาย และฝูงชนทั้งหลายจะเกิดความเดือดร้อนหลายประการ เช่น

– ทุกข์ยากร้อนเพราะศึกสงครามแล้ว ทุกข์ยากร้อนเพราะมีคนตายตามทุ่งไร่ทุ่งนา

– ทุกข์ยากร้อนเพราะน้ำและไฟ ทุกข์ยากร้อนเพราะไม่มีผู้เฒ่า

– ทุกข์ยากร้อนเพราะไม่มีใครจะดูใคร ทุกข์ยากร้อนเพราะไปต่างประเทศไม่สะดวก

– ทุกข์ยากร้อนเพราะอดข้าวปลาอาหาร

– ทุกข์ยากร้อนเพราะนอนไม่หลับ

-ทุกข์ยากร้อนเพราะผัวเมียไม่เห็นหน้ากัน

ใน ปีจอนี้ เมืองเวียงจันทร์จะมีองค์ฤๅษีทองคำสิกขาลาบวชออกมาเป็นพ่อค้า ในปีจอ ขึ้น 8 ค่ำ ห้ามไม่ใครตักน้ำ อาบน้ำ กินน้ำตามห้วยหนองคลองบึงหลังพระอาทิตย์ตกดิน (ก่อนมืดค่ำ) พญายมราชจะนำเอายาพิษพ่นมาใส่มนุษย์โลก

ในปีจอ เมืองกรุงเทพฯ จะแตกพังทลายตอนเวลาไก่ขัน พระแก้วมรกตหัวเมืองเชียงใหม่ เม็ดข้าวใหญ่จะได้กลับคืนสู่เมืองเวียงจันทร์

นี่ คือพระคาถาขององค์อินทร์ พรหม ยมราช ได้เขียนลงในใบลาน จงเก็บรักษาไว้ให้ดี เพื่อช่วยให้รอดพ้นจากภัยพิบัติในยามเกิดเหตุการณ์มหันตภัย พระคาถาได้เขียนไว้ดังนี้

” ปะโต เมตัง ปะละชิมินัง สุขะโต จุติ

เมตตะ นินะนัง สุขะโต จุติ ”

พระ คาถาข้อนี้จะเขียนลงใส่ใบลาน แผ่นทองหรือแผ่นผ้าก็ดี ให้ติดไว้บนประตูห้องเรียน หรือรถราพาหนะ หรือพันหัวไว้ ในยามเกิดเหตุการณ์จะช่วยให้รอดพ้นภัยอันตราย ในกาละเวลานี้เทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้ที่คุ้มครองรักษาเหล่ามนุษย์โลก ได้ไปกราบทูลต่อพระอินทร์ว่า มนุษย์โลกทำกุศลผลบุญ (ความดี) เพียง 3 ส่วน และทำบาป (ความชั่วร้าย) ถึง 10 ส่วน เมื่อเป็นเช่นนี้พระอินทร์จะได้ลงโทษกับมนุษย์โลกถึง 9 ข้อ นับตั้งแต่ปีจอถึงปีกุน คือ

– จะให้เกิดพายุลมแรง แผ่นดินไหวหวั่น

– จะให้เกิดสารพิษต่างๆ (อากาศ-อาหารเป็นพิษ)

– จะให้เกิดไฟไหม้ (อัคคีภัย)

– จะให้เกิดกาฬโรคต่างๆ (พยาธิร้าย)

– จะให้เกิดน้ำท่วม (อุทกภัย)

– จะให้เกิดอดข้าว ปลา อาหาร

– จะให้เกิดฟ้าผ่า

– จะให้เกิดอาฆาตฆ่าฟันกันเอง สำหรับคนใจบาป

– จะให้เกิดร้อนมาก หนาวมาก

มหันตภัยทั้ง 9 อย่างนี้ จะรอดพ้นเฉพาะคนใจบุญ คนที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น รู้แล้วจงบอกต่อกันไปให้รีบเร่งทำแต่ความดีมากกว่าทำบาปกรรมชั่วร้าย ถ้าผ่านปีจอ ปีกุนไปแล้ว ทุกคนพร้อมลูกหลาน เหลน จะได้รับความสุขสบายกันทั่วหน้า (เวลาเหลือน้อยแล้ว) ให้ทุกคนเคร่งครัดถือศีล 5 ข้อ ให้ขยันไหว้พระ ภาวนา ให้ทาน เพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่อง ศีล 5 ข้อ ได้แก่

1. ห้ามเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต (ทุกชีวิตใครก็รัก)

2. ห้ามลักหรือขโมยเอาสิ่งของ ของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง

3. ห้ามล่วงเกินเป็นชู้ผู้อื่น เมีย ผัวของคนที่มีเจ้าของ

4. ห้ามพูดปดหลอกลวงคนอื่นในทางที่ไม่ดี ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกสามัคคี หรือสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง

5. ห้ามดื่มหรือเสพของมึนเมาทั้งหลายทั้งปวง

นอก จากหนังสืออินทร์ตกที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีพระผู้ทรงศีลองค์หนึ่ง ได้พบเห็นเนื้อในอักษรธรรมเขียนจารึกไว้บนก้อนหินศิลาที่พึ่งพ้นจากพื้นดิน ในภูผาแห่งหนึ่งที่พระผู้นี้ได้เดินธุดงค์และวิปัสสนากรรมฐานผ่านไป ไม่ขอบอกนามพระและกำหนดสถานที่อย่างแจ้งได้ เพราะได้สอบหาข้อมูลละเอียดแล้ว พระผู้ทรงศีลกล่าวว่า “โยมเอ๋ย… ถ้าไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ดวงจิต เพราะถึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะไม่มีความลับ ถ้าโยมเชื่อก็เป็นกุศล ถ้าไม่เชื่อก็เป็นอกุศล” รู้เพียงเท่านั้น จึงขอบอกเล่าสู่ท่านฟังตามคำกล่าวของพระผู้ทรงศีลรูปนี้ว่า ในปีระกา ปีจอและปีกุน เดือน 7-8 จะเกิดเหตุร้ายตามถนนหนทาง เดือน 9-10 คนใจบาปหยาบช้าจะถูกล้างผลาญให้หมด

– มีบ้านก็ไม่มีคนอยู่

– มีข้าวก็ไม่มีคนกิน

– มีทางก็ไม่มีคนเดิน

สุดท้ายพระผู้ทรงศีลยังได้กล่าวเน้นย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ดังหนังสือ “อินทร์ตก” “อินทร์ตื่น”

ถ้า ท่านผู้ใดเชื่อ ศรัทธา บูชา เคารพ กราบไหว้ หรือบนบาน ว่าจะบอกเล่าถึงให้ผู้อื่นหรือลงพิมพ์แจกให้สาธุชนคนทั้งหลายรับรู้ด้วยแล้ว ท่านจะปรารถนาสิ่งใดจะได้ดังใจนึก พยาธิเบียดเบียนก็จะหายขาด…

SHARE NOW

Facebook Comments