คู่มือมนุษย์

คู่มือมนุษย์

สพฺพทานํง ธมฺมทานํ ชินาติ
ธรรมทาน ชนะทานทั้งปวง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »