จันทน์ลีลา ตำรับยาแก้ไข้เปลี่ยนฤดู ต้านไวรัส

จันทน์ลีลา ตำรับยาแก้ไข้เปลี่ยนฤดู ต้านไวรัส

จันทน์ลีลา ตำรับยาแก้ไข้เปลี่ยนฤดู ต้านไวรัส

จันทน์ลีลา ตำรับยาแก้ไข้เปลี่ยนฤดู ต้านไวรัส 🦠

ตำรับยาจันทน์ลีลา เป็นตำรับยาแก้ไข้ โดยเฉพาะไข้ที่เกิดจากฤดู หรือช่วงเวลาอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วทำให้มีไข้ รวมเรียกว่าไข้เปลี่ยนฤดู การใช้ตำรับนี้สามารถครอบคลุมการรักษาไข้ได้ เพราะประกอบด้วยตัวยาสมุนไพรหลายชนิดในตำรับ มีตัวยาตรง ช่วยแก้ไข้ ลดความร้อนในร่างกาย และตัวยาช่วย เพื่อลดอาการข้างเคียงของไข้ เช่น ไอ เสมหะ หืดหอบ

⭐️ในตำรับยังมี “โกฐจุฬาลัมภา” ที่ล่าสุดในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ประเทศจีนได้ใช้เป็นยารมฆ่าเชื้อ และมีการศึกษาการจับกันของเชื้อในคอมพิวเตอร์พบว่า สาร Artemisinin มีคุณสมบัติต้านไวรัสได้ [3]

✔️ยาจันทน์ลีลา สามารใช้ลดไข้ได้ดี เช่นเดียวกับยาพาราเซตามอล (พบว่า ผงยาจันทน์ลีลา ขนาด 400 มก./กก. ลดไข้ได้ดี เช่นเดียวกับ พาราเซตามอล 200 มก/กก.) [2]

…ยาจันทน์ลีลาเป็นยาแผนโบราณที่เป็นยาสามัญประจำบ้านและจัดอยู่ในกลุ่มยาแก้ไข้ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้ในบัญชียาจากสมุนไพรที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิมในบัญชียาหลักแห่งชาติ[1] นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มยาที่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่เป็นไข้ทับระดู และไข้ระหว่างมีประจำเดือนได้โดยไม่รบกวนระบบประจำเดือน

🗂เอกสารอ้างอิง
1.ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คัดจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 184 ง วันที่ 10 สิงหาคม 2558.
2.สุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติ ยุวดี วงษ์กระจ่าง รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล รัตนา นาคสง่า บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล. ฤทธิ์ลดไข้ของยาตำรับจันท์ลีลา. วารสารสมุนไพร 2544;8(1):24-30.
3. Mateon Therapeutics .2020;https://www.globenewswire.com/…/Mateon-Expands-its-COVID-19…

SHARE NOW

Facebook Comments