ShunyaShoonya Mudra or The Mudra of Emptiness

Shunya/Shoonya Mudra or The Mudra of Emptiness

Shunya/Shoonya Mudra or The Mudra of Emptiness
พับนิ้วกลาง ใช้นิ้วหัวแม่มือกดไว้ นิ้วที่เหลือเหยียดตรง
ช่วยบรรเทาอาการปวดหู ภาวะน้ำในหู ช่วยให้การได้ยินดีขึ้นถ้าทำนาน 1 ชั่วโมง ช่วยให้กระดูกและหัวใจแข็งแรง ช่วยให้เหงือกแข็งแรง และดูแลไทรอยด์
**ไม่ควรทำท่านี้ ขณะรับประทานอาหาร หรือ ขณะเดิน**

SHARE NOW