อุตพิดหรือ TYPHONIUM TRILOBATU ( LINN ) SCHOTT อยู่ในวงศ์ ARACEAE

อุตพิดหรือ TYPHONIUM TRILOBATU ( LINN ) SCHOTT อยู่ในวงศ์ ARACEAE

อุตพิดหรือ TYPHONIUM TRILOBATU ( LINN ) SCHOTT อยู่ในวงศ์ ARACEAE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »