การดูแลอารมณ์เครียดอย่างไรให้ฉลาด

การดูแลอารมณ์เครียดอย่างไรให้ฉลาด

โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน
ผลงาน เจ้าของหนังสือ “เครียดอย่างฉลาด”

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201

จัดโดย
โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
โดยการสนับสนุนของ สสส.

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

SHARE NOW

Facebook Comments